Certifikáty

 

Spoločnosť ENERGONET NITRA, s.r.o. má od roku 2001 zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality pre elektromontážne, stavebné a inštalačné práce podľa normy ISO 9001, ktorý bol preverený certifikačnou spoločnosťou QSCert, spol. s r.o.

V súvislosti s dodržaním filozofie komplexného manažérstva kvality v praxi, spoločnosť zaviedla v roku 2010 integrovaný manažérsky systém (IMS). Spoločnosť je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Pravidelné ročné audity potvrdzujú, že naše procesy prebiehajú v súlade s medzinárodmýni štandardmi a dodržiavame záväzky vyplývajúce z certifikátov kvality.

Cieľom budovania systému kvality v našej spoločnosti je:  

 • zabezpečiť kvalitu našich prác a poskytovaných služieb v súlade so svetovými trendmi
 • kvalitné vyhotovenie výrobkov zodpovedajúce požiadavkám zákazníkov v požadovanom čase a nákladoch
 • dosiahnuť dlhodobý úspech spoločnosti prostredníctvom spokojných odberateľov
  • vytváranie podmienok, aby sa do procesu tvorby kvality zapojili všetci zamestnanci
  • prevencia pred nekvalitnou produkciou, realizácia prác v zmysle minimalizácie nedostatkov a práca bez chýb
  • vytváranie takých pracovných podmienok, ktoré zabezpečia bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov
  • minimalizovať vplyvy na životné prostredie