Služby

Elektromontážne práce

Spoločnosť ENERGONET NITRA, s.r.o. poskytuje široké spektrum prác v oblasti elektromontáží v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu a bez nebezpečenstva výbuchu. Montáže zabezpečujeme v celom rozsahu podľa STN EN 330 300 (okrem banských priestorov) bez obmedzenia napätia.

Ponúkame:

  • montáž elektrických rozvodov NN a VN, VVN
  • montáž rozvodov verejného osvetlenia
  • rekonštrukcie a montáže rozvodní
  • montáž bleskozvodov a uzemnení
  • rekonštrukcie elektroinštalácií
  • dodávky a montáže trafostaníc
  • elektroinštalácie (svetelné, motorické, technologické)

Fotogaléria:

Ďalšie služby:

Nakladanie s odpadmi

Spoločnosť si prijala za záväzok znižovať vplyv svojej činnosti na životné prostredie. Za týmto cieľom máme zavedený systém environmentálneho manažérstva kvality podľa normy ISO 14001:2015. Vzniknuté odpady z obalov (papierové a plastové) sú v našej spoločnosti triedené, rovnako uprednostňujeme zhodnocovanie odpadov a až potom jeho následné odstránenie.

Pre našich obchodných partnerov vieme zabezpečiť:

  • odvoz a následné zneškodnenie všetkých odpadov kategórie „ostatný odpad“
  • odvoz a následné zneškodnenie vybraných druhov odpadov kategórie „nebezpečný odpad“ (odpady z elektrických a elektronických zariadení, odpady z odlučovačov oleja z vody, stavebné odpady, odpady z čistiarní odpadových vôd a pod.)

Dodávka a montáž vykurovacích telies

  • priamovýhrevné konvektory – slúžia pre vykurovanie miestností, v ktorých nie je možné inštalovať teplovodný systém ústredného kúrenia
  • akumulačné vykurovanie
  • temperovanie odkvapových žľabov
  • podlahové vykurovanie
  • dodávka a montáž vykurovacích telies značky Protherm a DEVI ®