Referencie

Z našich referencií vyberáme nasledovné:

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
–   ekologické opatrenia v TR 400/110 kV resp. 220/110 kV zabezpečenie kompletnej dodávky a montáže elektroinštalácií, rozvodne NN 0,4 kV a VN do 22 kV, káblové rozvody, ističe – vypínače do 2500A a rozvádzače NN 0,4 kV, uzemnenia a opravy elektroinštalácií, OPOS, zabezpečenie kompletného servisu zariadení,
–   údržba a servis ČOV zaolejovaných vôd
–    kompletná dodávka elektroinštalačných a stavebných prác na výstavbe novej ČOV zaolejovaných vôd, realizácia prípojok a rozvádzačov NN, slaboprúdových rozvodov, merania a signalizácie, výkopové a zemné práce, terénne úpravy, dodávka montáž a spustenie spojené so skúškami technologického zariadenia, odborné prehliadky a odborné skúšky – revízna správa.

Západoslovenská distribučná, a.s.
–   opravy stavebných častí skríň RIS, montáž skríň PRIS – stavebné, elektromontážne a súvisiace práce, odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení
–   montáže a rekonštrukcie NN a VN vzdušných vedení, káblových vedení, osadenie a montáž novej stožiarovej trafostanice, osadenie a montáž nových podperných bodov, montáž elektromerových skríň, uzemnenia, montáž domových prípojok, prekládka verejného osvetlenia,
–   opravy a inovácie TS 22 kV

eustream, a.s.
–   prehliadky a údržba transformátorov a elektrických ochrán
–   náhrada stožiarových trafostaníc trafokabínkami
–   opravy NN rozvodov, dodávka a montáž rozvádzačov

Vodohospodárska výstavba, š.p.
–   rekonštrukcia elektroinštalácie, vypracovanie PD, inštalácia a dodávka rozvodov elektronickej požiarnej signalizácie EPS, inštalácia a dodávka rozvodov núdzového osvetlenia
–   úprava rozvádzačov, rekonštrukcia elektrických obvodov zásuviek strojovní vtokov, výtokov, technologický rozvádzač.

TRANSPETROL, a.s.
–   Opravy stožiarových trafostaníc a elektroinštalácie, pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie, NN prípojok a bleskozvodov objektov

Slovenské elektrárne, a.s.
–   dodávka a montáž elektroinštalácie, rozvodne NN a VN, káblové rozvody, ističe, vypínače, rozvádzače NN, uzemnenia, rekonštrukcia elektroinštalácie, odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení
–   servis, údržba a oprava elektrických zariadení, vr. stavebnej časti objektov telekomunikačnej siete

Martinská teplárenská a.s.
–   rekonštrukcia rozvodne 22 kV, elektromontážne a stavebné práce