Montáž bleskozvodov a uzemnení

Zabezpečujeme ochranu objektov pred bleskom; realizujeme kompletné montáže a rekonštrukcie bleskozvodov a uzemnení podľa želania zákazníka.

Bleskozvod je potrebné zriadiť v prípade, ak:

– blesk môže ohroziť životy alebo zdravie osôb (bytové domy, administratívne    budovy, sklady)

– poškodenie objektu by malo za následok rozsiahle dôsledky (elektrárne, transformovne, rozvodne)

– objekty so zvýšeným ohrozením zásahu blesku v dôsledku ich umiestnenia vyčnievajúceho nad okolie (továrenské komíny,   žeriavy)

– objekty s nebezpečenstvom výbuchu (výrobne a sklady výbušných a horľavých látok, kvapalín a plynov)

Po dokončení dielo dodávame  spolu so správou o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia (revízna správa).